Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Uprawnienia


Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr VI/39/2011 z późn. zm. wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych bądź przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, parkujących na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wózka inwalidzkiego, a nie zdjęcia).

Kartę parkingową wydaje starosta. Informacje o szczegółach i miejscu uzyskiwania karty parkingowej udzielają stosowne dla miejsca zamieszkania Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra do spraw transportu, która obecnie wynosi 25 zł.


Wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi:

1) dla służb miejskich, komunalnych i pogotowia podczas wykonywania obowiązków służbowych, poruszających się pojazdami oznakowanymi jako: straż miejska, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, pojazdy oczyszczania miasta;

2) dla osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), za zajęcie stanowiska postojowego (koperty), przeznaczonego dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę;

3) dla osób posiadających Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miasta Oleśnicy, na podstawie identyfikatora R;

4) dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny, do ukończenia przez nie 4 roku życia, na podstawie identyfikatora R. Identyfikator R wydaje się na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej posiadającej ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w §4 ust. 2 i wystawionej na tą osobę Oleśnickiej Kartę Dużej Rodziny lub decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia czwartego roku życia;

5) za postój pojazdów o napędzie elektrycznym na podstawie identyfikatora E. Identyfikator typu E wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, posiadającego ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2, jeśli w dowodzie rejestracyjnym oraz świadectwie zgodności WE bądź w świadectwie homologacji potwierdzono, że pojazd posiada napęd elektryczny. Identyfikator E wydaje się na czas określony – nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 z późn. zm. Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 
Pobierz PDF
Przewiń do góry